ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บุคลากรกองการประปา

 

นายพงศ์อมร  ปรากฎ

รองปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

 

         
 

 สิบเอก สราวุฒิ  มุลานนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นายวิเชียร  ทองบาง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

  

   

 นายวิมล  สุพัดพร

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายจรูญ  วิเศษแก้ว

พนักงานผลิตน้ำประปา

นางสาววิชญ์สุดา  ไกยนารถ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

นางสาวแพรวพิศ  ปัตตาลาโพธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

       
   

 

 

 
       

นายพิศณุ ผาสุข

คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา

นายประสิทธิ์ พุทธขันธ์

คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา

นางสาวสุภิญญา  แสนโสภา

คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานจดมาตรน้ำ

 
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006616