ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บุคลากรกองการประปา

 

นายวิวรรธน์  เถาว์แสน

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

     

 นายวิเชียร  ทองบาง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 นางสาวแพรวพิศ  ปัตตาลาโพธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นายวิมล  สุพัดพร

พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 นายจรูญ  วิเศษแก้ว

พนักงานผลิตน้ำประปา

       

นายทวี  พรมรักษ์

คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา

นายประสิทธิ์ พุทธขันธ์

คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา

นางสาวสุภิญญา  แสนโสภา

คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานจดมาตรน้ำ

 
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005115