ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

 

                เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอตลอดจนความต้องการของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคมน่าอยู่     เชิดชูส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิล้ำค่า  ส่งเสริมประเพณีและวิถีประชา     น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ครบทุกหมู่บ้าน
  2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
  5. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

    ให้คงอยู่สืบไป

  1. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  2. ส่งเสริมการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005465