ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บุคลากรกองการศึกษา

  

 นางอภิสรา  ยอดมงคล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางรินดา  โมทอง

นักวิชาการศึกษา

นางสุวนีย์ พรมนิกร

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสิริวัฒน์ บุญสร้าง

ครู

นางเกษแก้ว ชมภูพวง

ครู

       
 

นางพนมวัน ผาลิวงศ์

ครู

นางนารี คงอุ่น

ครู

นางวัชรินทร์ ทองแก้ว

ครู

 
 

นางสาววรารัตน์  คณาโรจน์

คนงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

นางสาวอรอุมา จำใบ

คนงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

นางสุกัญญา โพธิ์ศรี

คนงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานทำความสะอาด)

นายมงคล ทองแก้ว

คนงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานทำความสะอาด)

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006092