ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บุคลากรกองการศึกษา

  

 นางอภิสรา  ยอดมงคล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   
 

นางรินดา  โมทอง

นักวิชาการศึกษา

นางสุวนีย์  พรมนิกร

เจ้าพนักงานธุรการ

( ว่าง ) 

ครู

       
 นางเกษแก้ว  ชมภูพวง

ครู

นางภัทราพร  บุญสร้าง

ครู

นางวัชรินทร์ ทองแก้ว

ครู

นางพนมวัน  ผาลิวงศ์

ครู 

   

นางปิยนันท์  ผูกจันทร์

ผู้ดูแลเด็ก

(ผู้มีทักษะ)

นางสาวสุวภัทร  บุตรวงศ์

คนงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

นางสุกัญญา โพธิ์ศรี

คนงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานทำความสะอาด)

นายมงคล ทองแก้ว

คนงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานทำความสะอาด)

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004782