ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

สภาพทางสังคม

 

 1. การศึกษา
 • โรงเรียนประถมศึกษา                            จำนวน                   1              แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา                             จำนวน                   1              แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                               จำนวน                   1              แห่ง
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ                      จำนวน                   1              แห่ง

 

 1. การศาสนา และวัฒนธรรม

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณร้อยละ  100  มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่สำคัญคือ

 • วัด                                       จำนวน   3   แห่ง
 • สำนักสงฆ์                             จำนวน   1   แห่ง

 

     ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  

 • ประเพณีบุญเข้ากรรม (เข้าปริวาสกรรม)     กิจกรรมประจำเดือน                มกราคม
 • บุญข้าวจี่                                               กิจกรรมประจำเดือน                กุมภาพันธ์
 • บุญพระเวส                                            กิจกรรมประจำเดือน                มีนาคม
 • บุญสงกรานต์                                         กิจกรรมประจำเดือน                เมษายน
 • บุญบั้งไฟ                                              กิจกรรมประจำเดือน                มิถุนายน
 • บุญเข้าพรรษา                                       กิจกรรมประจำเดือน                กรกฎาคม
 • บุญกฐิน                                                กิจกรรมประจำเดือน                ตุลาคม
 • การละเล่นพื้นบ้านตามประเพณีอีสานโดยทั่วไปเช่น หมอลำ , กลองยาว ฯลฯ

 

 1. การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลขนาด 30   เตียง               จำนวน            1              แห่ง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                 จำนวน           1              แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                        จำนวน            2             แห่ง

 

 1. การบริการสาธารณะ
 • หอกระจายข่าวเสียงตามสาย                 จำนวน            7            แห่ง
 • หอกระจายข่าวไร้สาย                           จำนวน            1            แห่ง
 • ศาลาประชาคม                                    จำนวน           4             แห่ง

 

 1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนางคนิคม     จำนวน          1              แห่ง
 • หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      จำนวน          2              แห่ง  ได้แก่
 1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเสนางคนิคม
 2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
 • บริการรถกู้ชีพ ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม    จำนวน        1          คัน
 • บริการรถกู้ภัย ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม    จำนวน         1          คัน

 

 1. กีฬา นันทนาการ พักผ่อน
 • สนามฟุตบอล               จำนวน                   5              แห่ง
 • สนามบาสเก็ตบอล        จำนวน                   4              แห่ง
 • สนามตะกร้อ                 จำนวน                   6              แห่ง
 • สนามวอลเล่ย์บอล        จำนวน                   3              แห่ง
 • สวนสาธารณะ              จำนวน                   1              แห่ง
 • ลานกีฬา                      จำนวน                   3              แห่ง
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012442