ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

 

                                เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก ได้รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีอาณาเขตครอบคลุมบ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 1,3,4,11,12 และบ้านบก หมู่ที่ 2 และ 14 มีพื้นที่ประมาณ 5.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,187.5 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 23 กิโลเมตร ห่างจากกทม. ประมาณ 640 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบและมีที่ราบสูงลอนลูกคลื่นบางส่วนมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำห้วยบ้านซึ่งจะมีน้ำในฤดูฝน

 

ทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม

              ลำดับที่                    ชื่อ - สกุล                                             ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

                  1                          นายอุดม  พรมรักษ์                             14  ก.ค. 2542 - 16 ส.ค. 2543

                  2                          นางวลัยรัตน์  สุริยะศรี                         17 ส.ค. 2543 - 14 พ.ย. 2544

                  3                          นายมัธยัด  สุริยะศรี                            12 มี.ค. 2545 - 14  พ.ย. 2545

                  4                          นางวลัยรัตน์  สุริยะศรี                         27 ม.ค. 2546 - ก.ย.  2547

                  5                          นางปุณณดา  แก่นสาร                        30 ก.ย. 2547 - 14 พ.ย. 2548

                  6                          นายบุญร่วม  พุทธขันธ์                        พ.ย. 2548 - 27 ธ.ค. 2549

                  7                          นายบุญเติม  ภัยกุมพันธ์                      4 ก.พ. 2550 - 20 มิ.ย. 2550

                  8                          นายบุญร่วม  พุทธขันธ์                        5 ส.ค. 2550 - 4 ส.ค. 2554

                  9                          นายพุทธา  นารีวงศ์                            11 ก.ย. 54 - 31 ธ.ค 2563   

                 10                        ว่าที่ร้อยตรี ธีระศักดิ์  จันทวงศ์              28 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006211