ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม
 (นายพุทธา  นารีวงศ์   ที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม )

 

  1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

                                1.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

                                1.2  พัฒนาองค์กรเทศบาลตำบลเสนางคนิคมให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี  มีมาตรฐาน  ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้  และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ แก่สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของเทศบาล

                                1.3  จัดให้มีเทศบาลสัญจรหรือเทศบาลเคลื่อนที่  เพื่อบริการประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม  และเพื่อรับฟังปัญหา  ข้อเสนอแนะ  และความคิดเห็นของประชาชนต่อเทศบาล

                                1.4  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาล โดยการร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมตรวจสอบ  และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล

                                1.5  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  เอกสารต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องการและสนใจในกิจการของเทศบาล

                                1.6  จัดระบบการบริการประชาชนให้รวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นธรรม  มีอัธยาศัยที่ดี

                                1.7  พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

  1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                2.1  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชุมชน  สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน  หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย  และงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

                                2.2  จัดให้มีรถผู้ป่วยฉุกเฉิน  เพื่อรับส่งประชาชนในเขตเทศบาลเวลาเจ็บป่วย โดยบริการตลอด   24  ชั่วโมง

                                2.3  จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ทันสมัย อย่างเพียงพอ

                                2.4  จัดฝึกอบรม อปพร. เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์

                                2.5  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

                                2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์  โดยเฉพาะครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส  เช่น คนพิการ   ผู้ป่วยเอดส์  ให้ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน

                                2.7  ให้การสงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบล
เสนางคนิคมทุกคน  ให้ได้รับเบี้ยยังชีพ        

                                2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน

                                2.9 การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน    

  1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                                3.1 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐาน   เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

                                3.2 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน   โดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                                3.3 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐานเป็นตลาดสดน่าซื้อ

  1. นโยบายด้านการศึกษา

                                4.1 ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

                                4.2 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

                                4.3 ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

                                4.4 พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนให้มีบทบาททางสังคมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต     

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

                                5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยเน้นการพัฒนาถนน สะพาน รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

                                5.2 ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาล เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

                                5.3 จัดระบบน้ำประปาให้ชุมชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

                                5.4 ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน            

  1. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                6.1 สนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นส่งเสริมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่ดี สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเทศบาลโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก

                                6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นฐาน

                                6.3 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อเข้าสู่มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

                                6.4 จัดให้มีและปรับปรุงระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

                                6.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์เขตเทศบาลให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

                                6.6 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดภาวะโลกร้อน

  1. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา

                                7.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา และการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

                                7.2 สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                7.3 ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี

                                7.4 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันสำคัญของทางราชการ         

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005229