ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

     - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

     - สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

    - สถิติผู้มาติดต่อเรื่องลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

    - สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

    - สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

    - สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

 

สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

     - สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

     - สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค

     - สถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่

     - สถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย

     - สถิติผู้เข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010579