ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    034 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

          - ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

    035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

        - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

           - รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          - รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

          - ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุุจริตของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

           - ผลการดำเนินการเพื่่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

แผนป้องกันการทุจริต

     039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

           - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

           - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)

           - ขอเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

           - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565

           - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562-2565)

     040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

          - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

           - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

     041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

        - รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

          - รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

           - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005467