ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          - ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร ราชการของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

           - รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

           - ผลการดำเนินการเพื่่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

แผนป้องกันการทุจริต

     039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

           - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

           - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)

     040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

           - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

           - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003397