ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายบัญชา พันธ์จำปา
ปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
081-8781049

นายวิวรรธน์ เถาว์แสน
รองปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
090-2526385

นายวิวรรธน์  เถาว์แสน
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
 090-2526385

 นางอภิสรา  ยอดมงคล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
082-8617677

นายวินัย  แสนสุข
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
085-1123778

 

 

 

 

 

นางสาวพิมพ์พิชชญดา  เอกวารีย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
093-4656477

 

นางสาวสุนันทา  เจริญชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
087-8242537

นายปิยะพงษ์  ศุภสิทธิ์ปกรณ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
085-4170111

     
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003743