ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายธีระพงษ์  เจริญรอย
ปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

093-3204112

    

 

นายพงศ์อมร  ปรากฎ

รองปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

061-4143005 

         นายพงศ์อมร  ปรากฎ          รองปลัดเทศบาล 

     รักษาราชการแทน    

    ผู้อำนวยการกองการประปา    

061-4143005

นางอภิสรา  ยอดมงคล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
082-8617677

นายวินัย  แสนสุข
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
085-1123778

 

   

 

 นางสาวเพชรรุ่ง  สุวะศรี
  ผู้อำนวยการกองคลัง

089-5785828

นางสาวสุนันทา  เจริญชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
087-8242537

 นายไพศาล  แสงจันทร์     

ผู้อำนวยการกองช่าง   

083-3588099 

     
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005444