ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายธีระพงษ์  เจริญรอย
ปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

093-3204112

 

นายธีระพงษ์  เจริญรอย
ปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา
 093-3204112

 นางอภิสรา  ยอดมงคล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
082-8617677

นายวินัย  แสนสุข
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
085-1123778

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเพชรรุ่ง  สุวะศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวสุนันทา  เจริญชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
087-8242537

นายไพศาล  แสงจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

     
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005303