ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายบัญชา พันธ์จำปา

ปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

นายวิวรรธน์ เถาว์แสน

รองปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

นายวิวรรธน์  เถาว์แสน

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

 นางนลินทิพย์  พุทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายวินัย  แสนสุข

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

นางสาวพิมพ์พิชชญดา  เอกวารีย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวสุนันทา  เจริญชัย

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายปิยะพงษ์  ศุภสิทธิ์ปกรณ์

วิศวกรโยธา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

     
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003289