ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

 

นายสมาน  ปานเพชร

ประธานสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

 

 

นายชื่นใจ กันธินาม

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เขตที่ 1

 

นายบุญทอม ทองโกฎิ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 นางเยาวรัตน์ เกลี้ยงไธสง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 นางเยี่ยม สุริยะศรี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 นายวรินทร พรมภักดี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 นายสายสมอน นนทะพรม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 นางสาวลำดวน ชมภูพวง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เขตที่ 2

 

 

นายไชยศ แสงชาติ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายวาสุกรี จันทะศรี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายสุเมธ สุริยะศรี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 

   

 นายชรินทร์ สุริยะวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 

 

 

     
     
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005130