ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

คณะผู้บริหาร

 

 

 ว่าที่ร้อยตรี ธีระศักดิ์ จันทวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม
086-4124161

 

นายบุญร่วม พุทธขันธ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม
082-3738455

 

 นายสุรเชษฐ์ สุริยะศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม
063-7656647

 

 

 

 นายประภาส  เดชพันธ์
          เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม        088-6192479

 นายสารัตน์ ไชยสาร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม
082-3738455

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004997