ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

1 สภาพทั่วไป

1.1 ลักษณะที่ตั้ง

                เทศบาลตำบลเสนางคนิคม   เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก  ได้รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลในวันที่  25 พฤษภาคม 2542 ตาม พ.ร.บ.  เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเสนางคนิคม   อำเภอเสนางคนิคม   จังหวัดอำนาจเจริญ   โดยมีอาณาเขตครอบคลุมบ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 1,3,4,11 ,12  และบ้านบก หมู่ที่ 2 และ14 มีพื้นที่ประมาณ  5.1  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,187.5 ไร่อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 23  กิโลเมตร ห่างจาก กทม.ประมาณ 640 กม.
โดยมีอาณาเขตดังนี้

ด้านทิศเหนือ 

                ตั้งแต่หลักเขตที่  1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านไร่สีสุก ฟากเหนือห่างจากศูนย์กลางทางแยกถนน รพช. หมายเลข 11018  ตอนบ้านนาไร่ใหญ่ – บ้านดอนหวาย  บรรจบกับถนนไปบ้านหนองคล้าและถนน   ไปบ้านไร่สีสุก ระยะ  1,600  เมตร  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน  ไปบ้านนาโจด ฟากตะวันตก  ห่างจากศูนย์กลาง ถนน รพช. หมายเลข 11018 ตอนบ้านนาไร่ใหญ่ –บ้านดอนหวาย
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะทาง 600 เมตร

จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนาน  ระยะ  600  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  รพช. หมายเลข  11018 ตอนบ้านนาไร่ใหญ่ – บ้านดอนหวาย ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน                      ห้วยม่วง ฝั่งตะวันออก

                ด้านทิศตะวันออก

                จากหลักเขตที่  3  เลียบริมห้วยม่วงและห้วยบ้าน  ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยบ้าน  ฝั่งตะวันออกและริมถนนไปบ้านคึมข่า  ฟากใต้ตรงเชิงสะพานข้ามห้วยบ้าน  ฝั่งตะวันออก 

                ด้านทิศใต้

                จากหลักเขตที่  4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน รพช. หมายเลข  11018 ตอนบ้านนาไร่ใหญ่ – บ้านดอนหวาย ฟากเหนือ ตรง กม. 2.800

                ด้านทิศตะวันตก 

                จากหลักเขตที่  5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ไปบรรจบกับหลักเขตที่ 1 

                ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบและมีที่ราบสูงลอนลูกคลื่นบางส่วนมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำห้วยบ้านซึ่งจะมีน้ำในฤดูฝน 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007079