ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

สภาพเศรษฐกิจ

 

  1. อาชีพ
  • อาชีพหลัก ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนา
  • อาชีพเสริม คือ การปลูกหน่อไม้   การปลูกยางพารา   การปลูกมันสำปะหลัง  การปลูกพืชสวนครัว    การเลี้ยงสัตว์   และจะมีประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางไปรับจ้างที่ต่างจังหวัด รายได้ของประชากรโดยรวม   70,000  บาท/คน/ปี

 

  1. สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรม

         -  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก                           จำนวน            3      แห่ง

         -  สหกรณ์                                                                     จำนวน            1      แห่ง

         -  ตลาดสดเทศบาล                                                       จำนวน            1      แห่ง

         -  ตลาดสดชุมชน                                                          จำนวน            1      แห่ง

         -  โรงฆ่าสัตว์                                                                 จำนวน            1      แห่ง

         -  ร้านขายของชำ                                                          จำนวน            41     แห่ง

         -  โรงสีข้าว                                                                   จำนวน           14      แห่ง

         -  สถานบันเทิง                                                              จำนวน            -       แห่ง

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006137