ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บุคลากรสำนักปลัด

นางสาวสุนันทา  เจริญชัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางศรวณีย์  คงบุญ

นักพัฒนาชุมชน

พ.จ.อ.ชิงชัย  นาสืบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาววนิดา  คูณคล่อง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 

นางนิภา  วิเศษแก้ว

นักประชาสัมพันธ์

 
       
   

นางสาวสกาวเดือน  เพ็ญแสง

นิติกร

นางสาวดวงตะวัน  จันทวงศ์ 

นักทรัพยากรบุคคล

พ.จ.ต.พินิจ  มุทุจิตต์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั

 

นางวัฒนา  ช่างทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

       
   

นางวราภรณ์  สุขบุตร

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปุณยวีย์  เหรียญธงชัย

เจ้าพนักงานทะเบียน

 

นายพงษ์พัฒน์  ปัตตาลาโพธิ์   

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       
 
 

นางสาววาสนา  สมสกุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายประยูร  คุณสมบัติ

พนักงานภารโรง

นางรัตนา  วันดี

นักการ

 
       
 

นายทองพูล  สินชัย

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายนิภัคภณ  อนุกูล

พนักงานขับรถดับเพลิง

 

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายนัฐพงษ์  ทองโพธิ์ศรี

พนักงานขับรถดับเพลิง 
       

นายสรพงษ์  ง่ามเข็มกลาง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นางสาวปาลิตา  นารีวงศ์

พนักงานตกแต่งสวน

นายปรีชา  จันทิมา

คนงานทั่วไปช่วยงานดับเพลิง

 

นายสุริยันต์  มุทุกันต์

คนงานทั่วไปช่วยงานดับเพลิง

       
 

นายสุทธินันท์  คณาโรจน์

คนงานทั่วไปช่วยงานดับเพลิง

นายสราวุฒิ  เถาว์แสน

คนงานทั่วไปช่วยงานดับเพลิง

 

นายกาวี  เพชรพลอย

คนงานทั่วไปช่วยงานดับเพลิง

       
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006624