ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บุคลากรสำนักปลัด

นางสาวสุนันทา  เจริญชัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นางศรวณีย์  คงบุญ

นักพัฒนาชุมชน

พ.จ.อ.ชิงชัย  นาสืบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววนิดา  คูณคล่อง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

(ว่าง)

นักประชาสัมพันธ์ 

     

นางสาวสกาวเดือน  เพ็ญแสง

นิติกร

นางสาวดวงตะวัน  จันทวงศ์ 

นักทรัพยากรบุคคล

( ว่าง )

         เจ้าพนักงานป้องกันและ            บรรเทาสาธารณภัย 

นางวัฒนา  ช่างทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

     

นางวราภรณ์  สุขบุตร

เจ้าพนักงานธุรการ

  นางสาวปุณยวีย์ เหรียญธงชัยกุล

เจ้าพนักงานทะเบียน

   
       
 

นายพงษ์พัฒน์ ปัตตาลาโพธิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววาสนา  สมสกุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายประยูร  คุณสมบัติ

พนักงานภารโรง

นางรัตนา  วันดี

นักการ 

 

นายทองพูน  สินชัย

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายนิภัคภณ  อนุกูล

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายปรีชา  จันทิมา 

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายนัฐพงษ์  ทองโพธิ์ศรี

พนักงานขับรถดับเพลิง 
 

นายธนวัฒน์ มีโชคอานันต์

พนักงานขับรถดับเพลิง

นางสาวปาลิตา  นารีวงศ์

พนักงานตกแต่งสวน

 นางสาววิจิตรา  ศรีรักษ์

พนักงานดับเพลิง

นายสุริยันต์  มุทุกันต์

คนงานทั่วไปช่วยงานดับเพลิง

นายสุทธินันท์  คณาโรจน์

คนงานทั่วไปช่วยงานดับเพลิง 

นายสราวุฒิ  เถาว์แสน

คนงานทั่วไปช่วยงานดับเพลิง

  

นายสายยนต์  เถาว์แสน

คนงานทั่วไปช่วยงานดับเพลิง 

นายกาวี  เพชรพลอย

คนงานทั่วไปช่วยงานดับเพลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 นายมานพ  เถาว์แสน

คนงานทั่วไปช่วยงานดับเพลิง

นายปฐม  คณาโรจน์

คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานขับรถยนต์ 

 นายจักรพงศ์  ไกยนารถ

คนงานทั่วไป

ปฎิบัติงานขับรถยนต์

 
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005102