ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php ประกาศกกต. เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์..การเปิด - ปิด ระบบการจ่ายน้ำประปาเป็น 3 ช่วงเวลา ให้เตรียมรองรับน้ำไว้ใช้ ประชาสัมพันธ์..แก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค ประกาศขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคมใช้น้ำอย่างประหยัด ประชาสัมพันธ์..ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลได้ประกาศรับสมัครรั ประกาศการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม และนายกเ ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม (ผ.ถ. 1/1) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม (ส.ถ. 1/1) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005667