ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประชาสัมพันธ์..แก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค ประกาศขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคมใช้น้ำอย่างประหยัด ประชาสัมพันธ์..ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลได้ประกาศรับสมัครรั ประกาศการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม และนายกเ ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม (ผ.ถ. 1/1) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม (ส.ถ. 1/1) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ลงวันที่ 8 ธ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน และ
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.046785