ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง แก้ไขรูปแบบประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศเทศบาลฯ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม (2566 - 2570) ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007810