ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 A โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เมือวันที่ 26 มกราคม 2566 A ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย A เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ท่านนายกเทศมนตรีฯ จัดประชุมมอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต A เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชน A เทศบาลตำบลเสนางคนิคม โดยงานแผนงานและนโยบาย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 A เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม A ร่วมกันทำความดี..จิตอาสาพัฒนา..ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ในโอกาสวันสำคัญของชาติไท A พิธีเปิด..กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย..เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม A เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ท่านนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่พร้อมท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ คุมงานโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011346