ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ท่านนายกเทศมนตรีฯ จัดประชุมมอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต A เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชน A เทศบาลตำบลเสนางคนิคม โดยงานแผนงานและนโยบาย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 A เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม A ร่วมกันทำความดี..จิตอาสาพัฒนา..ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ในโอกาสวันสำคัญของชาติไท A พิธีเปิด..กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย..เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม A เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ท่านนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่พร้อมท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ คุมงานโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต A เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 เสริมผิวทาง..ท่านนายกเทศมนตรีฯ พร้อมท่านรองปลัดฯ และนายช่าง ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยของงาน โครงการเสริมผิวท A เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 เสริมผิวทาง..ตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชยางกูร - หนองทับม้า หมู่ที่ 3 ได้รับการสน A เมื่อวันที่ 5 ก.ค.63 ก่อสร้างถนน..ตามโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจถ 16.004 ถนนบ้านหนองทับม้า -
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005760